Algemene voorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden van ZANED, Gevestigd en kantoorhoudend te Gameren

Artikel 1 – Definities
Voor de toepassing van deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Algemene voorwaarden: de navolgende algemene voorwaarden
2. De leverancier: ZANED te Gameren;
3. De afnemer: de contractspartij van de leverancier, niet zijnde een consument of eindgebruiker;
4. Order: de overeenkomst tussen de leverancier en de koper met betrekking tot de koop van goederen door de koper;
5. Zaken: de producten/goederen die door de leverancier te koop worden aangeboden.
6. De Overeenkomst: de overeenkomst tussen ZANED en de afnemer
7. ZANED: bedrijf bedoeld onder KVK: 11051671

Artikel 2 – Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanvragen en aanbiedingen, alsmede op iedere overeenkomst tot levering van zaken en diensten door of namens ZANED, gevestigd te Gameren aan De Hoef 5f (5311 GH), hierna “ZANED” genoemd. Van deze algemene voorwaarden afwijkende bedingen zijn slechts geldig indien deze door ZANED uitdrukkelijk schriftelijk zijn goedgekeurd.
2. Voordat de Overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze Algemene Voorwaarden aan de Klant beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal ZANED voordat de Overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de Algemene Voorwaarden zijn in te zien en dat zij op verzoek van de afnemer zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
3. De toepasselijkheid van algemene en / of andere (inkoop) voorwaarden van de wederpartij wordt door ZANED uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij deze voorwaarden of een of meerdere bepalingen daarvan uitdrukkelijk schriftelijk door ZANED zijn aanvaard.
4. De wederpartij met wie eenmaal een overeenkomst is afgesloten onder deze voorwaarden aanvaardt de toepasselijkheid van deze voorwaarden op latere overeenkomsten.
5. ZANED is gerechtigd deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. ZANED zal de afnemer hiervan steeds tijdig op de hoogte stellen.
6. Afwijkende bedingen van deze Algemene Voorwaarden zijn enkel in te roepen door de afnemer ingeval deze afwijkende bepalingen uitdrukkelijk en schriftelijk in een afzonderlijke overeenkomst door ZANED zijn aanvaard. Ingeval van strijdigheid tussen een afzonderlijke overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden hebben de bepalingen van de afzonderlijke overeenkomst of Overeenkomst voorrang boven de artikelen van de Algemene Voorwaarden.
7. De nietigheid of vernietiging van één of meer bepalingen van de Overeenkomst of van deze Algemene Voorwaarden blijven de overige bepalingen onverkort van kracht. ZANED en de afnemer zullen in overleg treden om in voorkomend geval nietige of vernietigde bepalingen van deze Algemene Voorwaarden te vervangen, door bepalingen die zoveel mogelijk aansluiten bij het doel en de strekking van de nietige dan wel vernietigde bepalingen.

Artikel 3 – Totstandkoming
1. Het doen van een offerte door ZANED is vrijblijvend en verbindt haar niet de betreffende goederen te leveren. Indien in de offerte niet anders is aangegeven, is deze niet langer dan veertien (14) dagen geldig. Aanbiedingen uit voorraad geschieden altijd onder voorbehoud van tussentijdse verkoop
2. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen.
3. Een Overeenkomst tussen ZANED en de afnemer is eerst tot stand gekomen nadat ZANED een order schriftelijk aan de afnemer heeft bevestigd.
4. Overeenkomsten die worden aangegaan met tussenkomst van handelsagenten, handelsreizigers en/ of andere personen, binden ZANED eerst nadat deze Overeenkomsten door ZANED schriftelijk zijn bevestigd, dan wel ZANED feitelijk een aanvang heeft gemaakt met de uitvoering daarvan.
5. Wijzigingen met betrekking tot de Overeenkomst zullen slechts van kracht zijn indien deze schriftelijk tussen ZANED en de afnemer zijn overeengekomen.

Artikel 4 – Offertes
1. Alle offertes zijn vrijblijvend. ZANED is eerst gebonden nadat een order door hem schriftelijk is aanvaard dan wel door hem met de levering en/of uitvoering is begonnen. Afwijkingen van een schriftelijke bevestiging van een order binden ZANED pas, nadat deze eveneens schriftelijk zijn bevestigd.
2. ZANED heeft te allen tijde het recht om zonder opgave van redenen een order geheel of gedeeltelijk te weigeren, zonder dat daaruit enige schadeplichtigheid uit voort kan vloeien. De bepalingen uit dit lid zijn ook van toepassing als een afnemer al eerder producten bij ZANED heeft afgenomen.
3. Eventueel later gemaakte aanvullingen en/of wijzigingen alsmede (mondelinge) toezeggingen van ons of ons personeel, vertegenwoordigers, agenten of andere tussenpersonen zijn slechts bindend indien deze schriftelijk is bevestigd door een daartoe bevoegd persoon.
4. Voor leveringen waarvoor naar hun aard of omvang geen offerte of opdrachtbevestiging wordt verzonden wordt de afleveringsbon en/of de factuur tevens als opdrachtbevestiging beschouwd, welke ook geacht wordt de overeenkomst juist en volledig weer te geven.

Artikel 5 – Prijs
1. De opgegeven prijzen zijn exclusief omzetbelasting, vervoerskosten, emballages en eventueel verzekering.
2. De aangeboden prijzen gelden slechts voor de aangeboden hoeveelheden.
3. Gedurende de in artikel 3 lid 1 vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
4. In afwijking van het vorige lid kan ZANED producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar ZANED geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.

Artikel 6 – Betaling
1. Betaling dient te geschieden vóór levering, op een op de Website aangegeven betaalmethode, tenzij anders overeengekomen met inachtneming van een betalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum, zonder aftrek van korting of beroep op compensatie, of;
2. Indien de betaling per storting of overschrijving wordt voldaan zijn de volgende bankrekeningnummer van toepassing.
a. ABN-AMRO IBAN: NL40 ABNA 0541 8469 81 (Nederland) ten name van Zaned,
b. BNP PARIBAS FORTIS IBAN: BE33 0016 0417 1246 (België) ten name van Zaned.
3. Indien de afnemer niet tijdig betaalt, is de afnemer zonder verdere ingebrekestelling een rente verschuldigd gelijk aan een twee procent over een maand of een gedeelte van een maand te berekenen over het nog openstaande bedrag. Eventueel te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van de afnemer. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen ten minste 15%, voor het buitenland 20%, van de door de afnemer verschuldigde hoofdsom, met een minimum van € 150,00 (zegge: eenhonderdvijftig euro) boven de wettelijke rente over het factuurbedrag, gerekend vanaf dertig dagen na factuurdatum.
4. Indien de afnemer niet tijdig betaalt, heeft ZANED het recht de verdere uitvoering van de levering en/of installatie op te schorten, totdat de afnemer aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan. Indien de afnemer binnen een door ZANED dan te stellen schriftelijke termijn niet aan zijn betalingsverplichting zal hebben voldaan, heeft ZANED tevens het recht de overeenkomst schriftelijk ontbonden te verklaren, zonder rechterlijke tussenkomst.
5. Iedere betaling van de afnemer strekt primair ter voldoening van de door hem verschuldigde interest alsmede de door ZANED gemaakte invorderingskosten.
6. ZANED is te allen tijde bevoegd om gebruik te maken van haar recht op verrekening.
7. Het is de wederpartij niet toegestaan enige vordering op ZANED, uit welke rechtsverhouding ook ontstaan, met de vorderingen van ZANED op de wederpartij in verrekening te brengen.

Artikel 7 – Eigendomsvoorbehoud
1. De door ZANED geleverde zaken blijven eigendom van ZANED, totdat de afnemer alle navolgende verplichtingen uit enige met ZANED afgesloten Overeenkomst is nagekomen zijnde:
a. de tegenprestatie voor de geleverde of de te leveren zaken zelf;
b. de tegenprestatie voor krachtens de afgesloten overeenkomst ten behoeve van de wederpartij door (of namens) ZANED verrichte of te verrichten werkzaamheden;
c. het alsnog nakomen van een vordering door ZANED jegens de afnemer wegens het niet of niet volledig nakomen door de afnemer van enig met ZANED gesloten Overeenkomst.
2. De afnemer is niet gerechtigd de goederen die nog niet zijn betaald te verkopen, daarop enig zekerheidsrecht te (laten) vestigen, of deze goederen te (laten) verwerken.
3. ZANED is bevoegd de geleverde zaken te revindiceren, indien de afnemer in gebreke blijft met de nakoming van zijn verplichtingen uit de tussen ZANED en de afnemer gesloten schriftelijke overeenkomst en de verplichtingen opgenomen in deze algemene voorwaarden. ZANED is daarnaast tot revindicatie van de door haar geleverde goederen bevoegd vanaf het moment dat zij op grond van artikel 14 van deze algemene voorwaarden tot ontbinding van de overeenkomst tussen ZANED en de afnemer bevoegd is.
4. De afnemer is verplicht terstond, in ieder geval binnen twee dagen na het eerste verzoek van ZANED daartoe, aan ZANED de gelegenheid te bieden om van haar recht tot revindicatie over te gaan en de afnemer is verplicht actief mee te werken aan de uitoefening van het recht tot revindicatie van ZANED, zodra ZANED bevoegd is tot revindicatie. Hiertoe dient de afnemer alle maatregelen te nemen die voor het effectief uitoefenen van het recht van revindicatie van ZANED noodzakelijk zijn, waaronder het aan ZANED toegang verlenen tot haar of aan derden toebehorende ruimtes, waar de door ZANED geleverde goederen zich bevinden.
5. Indien er na verrekening met de waarde van de door ZANED gerevindiceerde goederen nog een vordering van ZANED op de afnemer resteert, welke restvordering aan de hand van de administratie van ZANED wordt bepaald, is de afnemer binnen een termijn van zeven dagen na het eerste verzoek van ZANED daartoe verplicht mee te werken aan het opstellen van een in een notariële akte vastgelegde schuldbekentenis.
6. Indien de afnemer haar verplichtingen in artikel 3.1 en artikel 3.3 van deze algemene voorwaarden niet nakomt, is zij een direct door ZANED opeisbare boete van € 5.000,- per dag vanaf het moment dat de afnemer in gebreke blijft met de nakoming van deze verplichtingen.

Artikel 8 – Levering
1. De overeengekomen levertijd vangt aan op de dag dat ZANED de beschikking heeft over alle noodzakelijke gegevens en bescheiden.
2. De door ZANED opgegeven levertijden zijn altijd bij benadering en zullen nimmer als fatale termijn te beschouwen zijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen. Bij niet-tijdige levering dient ZANED derhalve ingebreke te worden gesteld, als afnemer ontbinding wenst. Zaned zal de afnemer informeren als en zodra zij aanwijzingen heeft dat de bij benadering gegeven leverings- datum niet wordt gehaald. Indien mogelijk zal Zaned een indicatie geven voor de nieuwe leveringsdatum.
3. Overschrijding van de levertijd geeft de afnemer geen enkel recht op schadevergoeding van welke aard dan ook of recht op niet-nakoming van enige verplichting van de afnemer tegenover ZANED.
4. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen gelden de magazijnen van Zaned (in Gameren) als plaats van levering. Indien er sprake is van verzending is het adres wat de afnemer in de Overeenkomst kenbaar heeft gemaakt de plaats van levering. De afnemer is verantwoordelijk voor de juistheid van zijn opgegeven adresgegevens.
5. De aansprakelijkheid en het risico over de door ZANED te leveren zaken en/of diensten gaan over op de afnemer op het moment van aflevering van die zaken aan de afnemer.
6. Het moment van aflevering is zodra de afnemer de goederen in ontvangst heeft genomen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 9 – Reclame/Aanvaarding
1. De afnemer dient de door ZANED afgeleverde zaken en verrichte werkzaamheden bij aflevering, of zo spoedig mogelijk (en uiterlijk binnen vijf dagen daarna) te (laten) onderzoeken. De afnemer dient daarbij na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt, te weten:
a. of de juiste zaken zijn afgeleverd;
b. of de geleverde zaken wat betreft kwantiteit (bijvoorbeeld aantal en hoeveelheid) overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen;
c. of de afgeleverde zaken voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen althans, indien zij niet specifiek zijn overeengekomen, aan de eisen die gesteld mogen worden voor normaal gebruik en/of normale doeleinden en/of verwacht mag worden aan de hand van de prijs/kwaliteit verhouding.
2. Indien er gebreken worden geconstateerd, dient de afnemer dit binnen vijf dagen na aflevering/installatie te melden aan ZANED middels aangetekende post of per e-mail (info@zaned.nl).
3. Voor verborgen gebreken geldt dat reclamering binnen de garantietermijn dient plaats te vinden.
4. Indien reclames gegrond worden erkend, zulks ter beoordeling van ZANED, kan deze hetzij het gebrek herstellen, hetzij het netto factuurbedrag restitueren.
5. Reclames over facturen dienen per aangetekende post of per e-mail te worden ingediend binnen vijf dagen na verzenddatum van de facturen.
6. Indien de afnemer niet binnen vijf dagen na levering, respectievelijk de verzenddatum van de facturen, schriftelijk bij ZANED heeft gereclameerd, wordt hij geacht de levering respectievelijk de facturen te hebben geaccepteerd. Alsdan worden reclames door ZANED niet meer in behandeling genomen.
7. Het indienen van reclameringen ontslaat de afnemer niet van de verplichtingen uit de koopovereenkomst ten opzichte van ZANED.

Artikel 10 – Vervoer en behandelingskosten
1. Het vervoer van alle goederen die verband houden met de opdracht, geschiedt voor rekening en risico van de afnemer, ook indien in de vrachtbrief anders is gesteld. Desgewenst vindt verzekering plaats op verzoek van de afnemer.
2. Retourzendingen worden door ZANED uitsluitend aanvaard, indien ZANED daartoe voorafgaande toestemming heeft gegeven en dit franco geschiedt.
3. ZANED is gerechtigd voor orders met een geringe factuurwaarde voor behandelingskosten een toeslag in rekening te brengen. Deze toeslag dient te worden vastgesteld aan de hand van de redelijkheid en billijkheid.

Artikel 11 – Overmacht
1. Indien ZANED door overmacht niet in staat is de opdracht normaal uit te voeren, heeft hij het recht de overeenkomst op een later tijdstip uit te voeren of geheel of gedeeltelijk zonder rechterlijke tussenkomst ontbonden te verklaren. Onder overmacht wordt in ieder geval begrepen; onoordeelkundig gebruik van het geleverde zulks ter beoordeling van ZANED, werkstaking, bovenmatig ziekteverzuim van het personeel, transportmoeilijkheden, brand, overheidsmaatregelen, gevolgen van een pandemie, gevolgen van oorlog, door toeleveranciers staken van de productie van of het aanbrengen van wijzigingen aan te leveren zaken. In het laatste geval is ZANED gerechtigd tot levering van de gewijzigde zaken, indien de wijzigingen naar het oordeel van ZANED slechts geringe afwijkingen van het oorspronkelijk aangebodene inhouden.
2. In geval van ontbinding als bedoeld onder lid 1. is de afnemer gehouden het in het kader van de order beschikbare tot zich te nemen en de koopprijs naar evenredigheid te betalen.
3. Indien ZANED door overmacht meerdere kosten moet maken voor de uitvoering van de order, heeft hij het recht deze meerdere kosten aan de afnemer in rekening te brengen.

Artikel 12 – Aansprakelijkheid
1. Niet, niet tijdige of ondeugdelijke levering, alsmede het niet of niet goed functioneren van de geleverde zaken, geeft geen recht op schadevergoeding en/of ontbinding, voor zover er sprake is van overmacht aan de zijde van ZANED.
2. Onverminderd de haar verder toekomende rechten heeft ZANED, indien zij door overmacht in de zin van artikel 11 wordt verhinderd de Overeenkomst uit te voeren of op tijd uit te voeren, het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten, of de Overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden, dit ter keuze van ZANED, zonder dat ZANED tot enig schadevergoeding of anderszins gehouden is.
3. Alle aansprakelijkheid van ZANED voor indirecte schade, waaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstag- natie, is volledig uitgesloten.
4. De totale aansprakelijkheid van ZANED wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst met de afnemer is beperkt tot vergoeding van directe schade tot het bedrag waartoe ZANED zich daartoe heeft verzekerd, althans tot een bedrag van maximaal Euro 1.000,- (éénduizend euro).
5. De aansprakelijkheid van ZANED wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een Overeenkomst ontstaat slechts indien de afnemer, ZANED onmiddellijk en schriftelijk in gebreke stelt met daarin opgenomen een redelijke termijn waarin de tekortkoming door ZANED kan worden hersteld en ZANED na verloop van deze redelijke termijn in gebreke kan zijn. Ter voorkoming van onduidelijkheden dient door de afnemer in de ingebrekestelling een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming in de nakoming te worden vermeld, zodat ZANED in staat is adequaat te reageren.
6. De afnemer vrijwaart ZANED voor alle aanspraken van derden met betrekking tot de door ZANED geleverde zaken.
7. Indien er gebreken zijn aan een product conform artikel 9 en de afnemer dit niet binnen vijf dagen na ontvangst van de producten schriftelijk meldt bij ZANED, maar de afnemer dit product toch aan een derde verkoopt, is ZANED niet aansprakelijk voor schade voortvloeiend uit het ondeugdelijk product, de afnemer wordt hiervoor aansprakelijk.
8. ZANED aanvaardt geen aansprakelijkheid voor regresvorderingen van de afnemer, in het bijzonder van distributeurs of van andere wederverkopers van leveranciers producten, uit welke hoofde dan ook en meer in het bijzonder uit hoofde van productaansprakelijkheid

Artikel 13 – Garantie
1. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen, geeft ZANED geen enkele garantie op de geleverde zaken.
2. Ingeval door ZANED garantie is verstrekt, komt deze te vervallen indien zaken waarop de garantie betrekking heeft, niet overeenkomstig hun bestemming c.q. onoordeelkundig zijn of worden gebruikt, gebruiksvoorschriften niet in acht zijn genomen, onvakkundige reparaties zijn verricht, veranderingen zijn aangebracht dan wel nummers of plombes zijn verminkt of verwijderd.
3. Ingeval door ZANED garantie is verstrekt, beloopt de garantietermijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, het aantal maanden gedurende welke termijn een eventuele fabrieksgarantie door de producent is verstrekt. De garantietermijn beloopt evenwel nooit meer dan zes maanden.
4. De afnemer die zich op een eventuele schriftelijk overeengekomen garantie wil beroepen, moet dit schriftelijk aan ZANED meedelen. De afnemer dient dit te doen binnen acht dagen nadat hij de gebreken heeft geconstateerd of redelijkerwijs heeft moeten constateren. De zaken moeten na het indienen van de klachten door de afnemer in onveranderde staat worden gelaten, totdat ZANED de klachten heeft onderzocht.
5. Uit hoofde van een door ZANED verstrekte garantie ten aanzien van zaken die zich buiten Nederland bevinden, kan ZANED slechts aansprakelijk worden gehouden voor de kosten van herstel of vervanging tot ten hoogste een bedrag dat deze kosten bij uitvoering in Nederland zouden hebben belopen.
6. De afnemer dient de door ZANED geleverde zaken bij de levering te keuren. De afnemer wordt geacht de geleverde zaken volgens afspraak en vrij van gebreken in goede staat te hebben ontvangen, tenzij de afnemer reclameert middels de procedure van artikel 9.
7. De afnemer vrijwaart ZANED voor elke aansprakelijkheid die op de ZANED jegens derden zou kunnen rusten met betrekking tot de door de ZANED geleverde zaken.

Artikel 14 – Ontbinding
ZANED heeft het recht, onverminderd de rechten op vergoeding van kosten, schade en interesten, de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk, zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst op te schorten of te ontbinden, ingeval de afnemer:
a. aan de afnemer surseance van betaling is verleend;
b. ten aanzien van de afnemer faillissement wordt aangevraagd;
c. de afnemer komt te overlijden of onder curatele wordt gesteld;
d. de afnemer overgaat tot staking, liquidatie of overdracht van zijn bedrijf, dan wel overgaat tot wijziging van de doelstellingen van zijn bedrijf;
e. beslag op het geheel of een gedeelte van het vermogen van de afnemer wordt gelegd;
f. de afnemer enige verplichting uit de Overeenkomst, deze algemene voorwaarden of uit de wet niet nakomt;
g. de afnemer nalaat een factuurbedrag of een gedeelte daarvan binnen de daarvoor gestelde termijn te voldoen;
h. de afnemer, na een gerechtvaardigd verzoek van ZANED daartoe, niet vrijwillig overgaat tot afgifte van de door ZANED aan de afnemer geleverde en aan ZANED in eigendom toebehorende goederen.

Artikel 15 – Bewijs
1. Bij een eventueel geschil zijn de in de administratie van ZANED voorkomende gegevens beslissend, behoudens tegenbewijs.
2. Behoudens tegenbewijs gelden tussen ZANED en de afnemer de op de factuur of vrachtbrief vermelde aantallen, maten en gewichten als juist.
3. Indien krachtens een met ZANED gesloten overeenkomst door ZANED aan de wederpartij een brief wordt verzonden of een mededeling wordt gedaan, ontstaat het daarmee beoogde rechtsgevolg op het moment van ter post bezorging, ook al zou de brief of mededeling niet door de geadresseerde worden ontvangen of in ontvangst zijn genomen. In het gevolg van elektronische verzending ontstaat het beoogde rechtsgevolg direct na verzending.

Artikel 16 – Toepasselijk recht
Op alle offertes, transacties, orders en de door ZANED met de afnemer gesloten overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten en is niet van toepassing op de Overeenkomsten tussen ZANED en de afnemer.

Artikel 17 – Geschillen
1. Geschillen die voortkomen uit leveranties door ZAED en die niet minnelijk kunnen worden beslecht, kunnen alleen aanhangig worden gemaakt bij de bevoegde rechter van de Arrondissementsrechtbank te Arnhem voor zover niet de Kantonrechter bevoegd is.
2. Indien er verschillen bestaan tussen de Nederlandse tekst van deze algemene voorwaarden en de buitenlandse vertalingen daarvan, dient de Nederlandse tekst te gelden.
Zaned